• نقش حسابداران: گزارشگری و اطمینان بخشی ریسک، دومین همایش مالی ایران با عنوان «نقش بازارهای مالی و همراهی اقتصاد با سلامت در فضای کرونا»، انجمن مالی ایران، 29 بهمن 1399، به صورت آنلاین.
  • نقش حسابرسان داخلی در ارزش‌آفرینی در هلدینگ‌ها، همایش ارزش‌آفرینی در هلدینگ‌ها، بورس اوراق بهادار تهران با همکاری دانشگاه الزهراء، آبان 1397، تهران.
  • نقش حسابداران در مبارزه با پولشویی، ششمین سالانه‌ی پیشگیری از تقلب و سوءاستفاده‌های مالی، اسفند 1394، تهران.
  • نقش افشاگران و مخبران در مبارزه با تقلب و فسادهای مالی، پنجمین سالانه پیشگیری از تقلب و سوءاستفاده‌های مالی، بهمن 1393، تهران.
  • نقش راهبری، ریسک، و کنترل (GRC) در پیشگیری و کشف تقلب، چهارمین سالانه پیشگیری از تقلب و سوءاستفاده‌های مالی، دی 1392، تهران.
  • نقش حسابرسان داخلی در پیشگیری از تقلب، سومین سالانه پیشگیری از تقلب و سوءاستفاده‌های مالی، دی 1391، تهران.
  • راهبری و مدیریت فناوری بنگاه با تمرکز بر چارچوب کوبیت 5، کنفرانس کنترلهای داخلی اثربخش، اردیبهشت 1391، تهران.
  • مدیریت ریسک بنگاه (ERM) در عمل (کارگاه تخصصی)، کنفرانس کنترلهای داخلی اثربخش، اردیبهشت 1391، تهران.
  • استقرار کنترل داخلی اثربخش در عمل (کارگاه تخصصی)، کنفرانس کنترلهای داخلی اثربخش، اردیبهشت 1391، تهران.
  • نشانه‌شناسی‌ تقلب (کارگاه تخصصی)، دومین سالانه پیشگیری از تقلب و سوءاستفاده‌های مالی، آذر 1390، تهران.
  • تقلب در صنعت بیمه (کارگاه تخصصی)، یکمین سالانه پیشگیری از تقلب و سوءاستفاده‌های مالی، دی 1389، تهران.